Studia podyplomowe - 2 kierunki w cenie 1!
Czytaj więcej...
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o najnowszych kursach i
szkoleniach podaj adres e-mail:RegulaminKilka słów o zasadach współpracy:

  1. Jesteśmy ośrodkiem otwartym na potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez Państwa. Spełniamy wszelkie wymogi prawa dotyczącego placówek doskonalenia nauczycieli, posiadamy wpis do rejestru Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

  2. Proponujemy Państwu szkolenia różnego typu. Teoretyczne, praktyczne, warsztatowe, związane z nowościami w oświacie i edukacji jak i ze stałymi elementami pracy w szkole. Ofertę aktualizujemy na bieżąco, w miarę zgłaszanych potrzeb.

  3. Staramy się zapewnić najwyższą możliwą jakość świadczonych przez nas usług, dlatego prosimy Państwa o ocenę pracy naszych trenerów po każdym szkoleniu. W tym celu rozdajemy uczestnikom ankiety ewaluacyjne. Prosimy wypełniać je krytycznie, zgodnie z własną opinią.

  4. Zgodnie z zasadą najpierw praca później płaca faktury za szkolenia Rad Pedagogicznych wystawiamy dopiero po przeprowadzeniu szkolenia. Prosimy o niedokonywanie wpłat bez faktury. Wszelkie koszty można z nami negocjować. Zapewniamy elastyczne terminy płatności.

  5. Za szkolenia grup z wolnego naboru i osób indywidualnych pobieramy opłaty w wysokości uzależnionej od kosztów, które sami musimy ponieść aby szkolenie w ogóle mogło dojść do skutku. Staramy się aby ceny te nie były zaporowymi. Pamiętamy, że często musicie Państwo sami inwestować w swój rozwój.

  6. Na każde szkolenie obowiązują wcześniejsze zapisy. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia o czym zostaniecie Państwo wcześniej powiadomieni.

  7. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, z którymi mogą pracować dalej (np. wzory dokumentów, ankiet, formularze wszelkiego typu, zadania, ćwiczenia).

  8. Wystawiamy zaświadczenia zgodne z obowiązującym prawem.

  9. Jako pracownicy ośrodka doskonalenia sami dbamy o swój rozwój. Nieustannie kształcimy się i doskonalimy aby nasza praca przynosiła Państwu pożytek.


Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez
Bydgoski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Usług Oświatowych

§1

Postanowienia ogólne

1. Użyte w regulaminie zapisy oznaczają:

a) Ośrodek – Bydgoski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Usług Oświatowych

b) Szkolenia – zajęcia dydaktyczne, projekty realizowane przez Ośrodek, w terminie określonym przez Dyrektora Ośrodka

c) Organizator – podmiot realizujący Szkolenia

d) Dyrektor - osoba odpowiedzialna za całokształt działalności Ośrodka, reprezentująca Ośrodek na zewnątrz

e) Uczestnik – osoba przyjęta do udziału w Szkoleniu

f) Formularz zgłoszeniowy – forma zgłoszenia na Szkolenie

g) Faktura – dokument obejmujący opłaty za Szkolenie

2. Organem prowadzącym Bydgoski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Usług Oświatowych, zwany dalej Ośrodkiem, jest Edukacja Dorosłych Albert Spółka z o. o. w Bydgoszczy.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy.

4. Ośrodek jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą
na obszarze Polski.

5. Ośrodek działa na zasadach określonych w statucie Ośrodka.

6. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

7. Dyrektor organizuje Szkolenia oraz zapewnia sprawne i prawidłowe działanie Ośrodka.

§2

Cele szkoleniowe i założenia programowe

1. Ośrodek realizuje cele określone w Ustawie oraz przepisach wydanych
na jej podstawie i prowadzi:

a) szkolenia,

b) kursy kwalifikacyjne,

c) konferencje, seminaria i spotkania organizowane przez nauczycieli doradców, nauczycieli konsultantów lub innych ekspertów w systemie oświaty,

d) doradztwo metodyczne i merytoryczne

e) konsultacje

2. Działania ośrodka wymienione w ust. 1 mają na celu podnoszenie jakości pracy osób indywidualnych, szkół, placówek i firm.

§3

Organizacja szkoleń

1. Szkolenia prowadzone przez Ośrodek organizowane są dla klientów indywidualnych (tzw. szkolenia dedykowane), szkół, placówek oświatowych
oraz firm.

2. Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych
w ofercie i terminarzu szkoleń na stronie internetowej Ośrodka.

3. W przypadku szkoleń dedykowanych program i harmonogram Szkoleń ustalany jest indywidualnie dla potrzeb klienta (odbywa się według odrębnych ustaleń).

4. Cena Szkoleń dedykowanych ustalana jest indywidualnie w zależności
od rodzaju Szkolenia.

5. Szkolenia dla szkół, placówek oświatowych oraz firm są ogólnodostępne, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób, przy czym osoby
te powinny spełniać warunki określone w opisach poszczególnych szkoleń, zawartych na stronie Ośrodka.

6. Cena każdego ze Szkoleń dla szkół, placówek oświatowych oraz firm
jest ustalona w zależności od rodzaju szkolenia.

§4

Organizator

1. Organizator oświadcza, że wszystkie szkolenia będą prowadzone przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, umiejętności dydaktyczne
i niezbędna wiedzę w prezentowanej dziedzinie.

2. Organizator opracuje szczegółowy harmonogram Szkoleń, który będzie dostępny w biurze Ośrodka lub na jego stronie internetowej www.bodn.pl.

3. Szkolenia organizowane są w miejscu siedziby ośrodka, tj. przy
ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy oraz w placówkach zamawiających.

4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom bezpłatnych materiałów szkoleniowych obejmujących treści określone w programie szkolenia.

§5

Uczestnik Szkolenia

1. Podstawą uczestnictwa w Szkoleniach jest wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego lub indywidualne zgłoszenie telefoniczne bądź osobiste.

2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia
z Organizatorem Szkoleń.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze Szkolenia na 3 dni
przed terminem Szkolenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
W przypadku rezygnacji po tym terminie, Uczestnik zobowiązany jest
do poniesienia opłaty w wysokości 50% wartości Szkolenia.

4. Uczestnik kursu kwalifikacyjnego po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo, według wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 września 2000r. w sprawie rodzajów,
zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli. (Dz. U. z 2000r., nr 85 poz. 956).

5. Osoby biorące udział w innych formach doskonalenia otrzymują zaświadczenia, których wzór określi Dyrektor Ośrodka zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

6. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia
w ramach Szkolenia, potwierdzania udziału własnoręcznym podpisem
na liście obecności oraz zachowania frekwencji nie niższej niż 80%.
W przypadku nie zachowania frekwencji, Uczestnik nie otrzyma zaświadczenia ukończenia Szkolenia.

7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje komplet materiałów szkoleniowych.

8. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia.

§6

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, miejsca sali szkoleniowej, a także zmianę wykładowcy. Jednak zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika Szkolenia. Uczestnik Szkolenia w takiej sytuacji ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu nie ponosząc żadnych kosztów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia najpóźniej na
3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia. Zgłoszeni Uczestnicy powiadomieni zostaną drogą mailową bądź telefonicznie.

3. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator zobowiązuje się
do przeprowadzenia Szkolenia w innym terminie bądź zwrotu pełnej wpłaconej kwoty.

4. Opłata uiszczana jest na podstawie Faktury, która wystawiana jest
w ostatnim dniu Szkolenia z terminem do zapłaty 7 lub 14 dni od daty jej wystawienia.

5. Ośrodek nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom (zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. – Dz. U.
z 1997r. nr 133 poz. 833). Dane osobowe podane przez klienta służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy klientem a Ośrodkiem.

6. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator Szkolenia.


Zatwierdzam regulamin dnia 22.11.2012r.

Dyrektor Ośrodka
Copyright © 2009 BODNiUO
wykonanie: servi.pl
O nas | Oferta | Zaufali nam | Regulamin | Kontakt